Trustpilot
Ffoniwch 01745 530810

Dolenni defnyddiol

Hyderwn fod y gwasanaethau annibynnol a restrir ac y darperir dolenni iddynt o’r wefan hon gan y cwmnïau a grybwyllir yn cyd-fynd â’r disgrifiad, ond ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am eu safon.

Guides to Religious and Non-Religious Funerals

Guide to Religious Funerals
While all religions observe some form of funeral rites, the way the service is ordered, body is prepared and details of tradition are engrained differ amongst even the most closest of beliefs. The funeral guide has published these guides for religious and non-religious funerals:

Gwneud Ewyllys

Legacy Alliance - professional will making service

Yn ôl arolygon, mae 6 o bob 10 o bobl heb wneud Ewyllys. Gall hyn fod oherwydd bod pobl yn credu os ydynt yn briod, mewn partneriaeth sifil neu os oes ganddynt bartner, yna bydd eu “cymar” yn cael popeth yn awtomatig pan fyddant yn marw. Yn anffodus, ni fydd hyn o reidrwydd yn wir.

Mae gwneud Ewyllys yn hynod bwysig a dyma’r unig ffordd y gallwch ddynodi pwy sydd yn cael beth wedi’ch marwolaeth. Felly hefyd, gall Gwneud Ewyllys sicrhau mai’r sawl a enwebir gennych sy’n gofalu am unrhyw blant dibynnol sydd gennych ac y gallant fyw ble byddwch chi’n dewis.

Mae Memoria wedi nodi Legacy Alliance – sefydliad sy’n gallu cynnig gwasanaeth drafftio Ewyllys proffesiynol cynhwysfawr i gleientiaid Memoria a’u teuluoedd, a wneir trwy’r post, e-bost neu dros y ffôn.

Gellir trefnu Ewyllys o £160 a TAW, ond mae cleientiaid Memoria yn gallu elwa ar ostyngiad o 10% ar brisiau arferol. Os hoffech chi ddarllen mwy am y gwasanaeth hwn cliciwch ar ein dolen benodol yma…


Deunydd Papur Angladd

Loving Tribute

Loving Tribute

Yn Loving Tribute rydym yn darparu detholiad o ddeunydd papur unigryw ar gyfer angladdau, yn bersonol i chi, i greu teyrnged hardd ac addas i’ch anwylyn. Rydym yn credu bod Trefn Gwasanaeth yn fwy na dim ond rhywbeth i ddisgrifio rhaglen angladd yn unig, ond ei fod yn talu teyrnged parhaus i’ch anwylyn, yn adlewyrchu personoliaeth, gobeithion a dyheadau’r ymadawedig. Gall ein gwasanaeth eich galluogi chi a’ch teulu i greu eich archeb ar-lein, neu i un o’n tîm dylunio ei chreu i chi. Yn Loving Tribute rydym yn gweithio gyda chi i sicrhau’ch bod yn derbyn y safon gofal a sylw yr ydych chi a’ch anwylyn yn ei haeddu, gan ddarparu’r atgof perffaith i chi ei drysori. Am fanylion llawn ein darpariaeth, ewch i www.lovingtribute.co.uk.

Funeral Stationery 4U

Funeral Stationery 4U

Beautiful, Individual & Memorable Funeral Stationery in Memory of Someone Dear

The most inspiring range of Funeral Stationery templates available in the UK – making this the perfect way for you to create your own Funeral Stationery in memory of someone dear.

Next Working Day Delivery – Place your Funeral Stationery Order before 12 noon, on any working week day and we’ll print & ship that day – FREE of charge.

Add Your Own Wording & Pictures Using Our Simple Online Editor to create a wonderful tribute to a loved one – just the way you want it. There’s no need to worry about what goes where because we’ve pre-populated our templates with sample wording to help guide you every step of the way. Please visit our website: funeralstationery4u.co.uk.


Keepsake Media

Atgofion sy’n parhau am byth.

Keepsake Media

Cwmni ffilm proffesiynol a ddaw at eich drws, i greu cyflwyniadau hardd i chi a’ch anwyliaid. Mae ein gwasanaeth creadigol yn cynnig rhywbeth arbennig, gan roi rhywbeth i’r rhai sy’n werthfawr i chi ei gadw, rhywbeth i’w goleddu am byth.

Byddwn yn recordio eich atgof arbennig gyda’n dull unigryw a sensitif ein hunain, yn cipio’ch teimlad o gariad, ac yn eich galluogi i roi rhywbeth arbennig i’r rhai sydd agosaf atoch. Mae amser yn werthfawr, felly dylid ei dreulio yn creu atgofion hardd, a phasio’r atgofion hynny ymlaen; Keepsake Media… Rydym yn gwneud i atgofion barhau am byth.

 • Fideos Angladd Coffaol
 • Fideos Bywyd Personol
 • E-Gardiau Fideo (Diolch) Coffaol
 • Fideos Neges Capsiwl Amser Digidol

Cysylltwch â ni nawr am fwy o fanylion: keepsakemedia.co.uk


Gweinyddion

Milestone Celebrants

Milestone Celebrants

Mae Ian a Christine Gunning yn credu bod bywyd yn rhywbeth i’w fyw ac y dylai pawb gael cyfle i ddathlu’r cerrig milltir yn eu bywydau mewn ffordd sy’n gofiadwy ac yn ystyrlon iddynt.

Mae’r ddau yn aelodau cymwys o’r Gymrodoriaeth Gweinyddion Proffesiynol.

www.milestonecelebrants.com.


Lluniaeth a Lleoliadau Lleol

Mae Memoria yn cynnig cyfnodau amser o 1 awr er mwyn i deulu a ffrindiau gael y cyfleuster iddynt eu hunain yn ystod gwasanaeth. Felly, rydym yn gofyn i fynychwyr gwasanaeth dilynol i barchu preifatrwydd y teulu hwnnw ac i beidio cyrraedd y safle tan 10 munud cyn amser y gwasanaeth maent yn bwriadu ei fynychu.

Fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai galarwyr wedi teithio cryn bellter ac yn cyrraedd yn gynnar er mwyn sicrhau eu bod yn brydlon. Felly, rydym wedi rhestru lleoliadau sy’n cynnig lluniaeth gerllaw. Am fanylion, gweler isod.

The Plough, Llanelwy

The Plough Bar and Restaurant, St Asaph

Bar a Bwyty The Plough, Llanelwy

Dim ond filltir o Barc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych, mae’r Plough yn cynnig:

 • Gwasanaeth proffesiynol gyda chyffyrddiad personol croesawgar
 • Ystafell breifat ar gael am ddim ar gyfer 10 – 100 o bobl
 • Ardaloedd tafarn draddodiadol ar gyfer derbyniad llai ffurfiol
 • Maes parcio mawr am ddim
 • Mynediad uniongyrchol i gadeiriau olwyn (derbyniadau llawr gwaelod yn unig)
 • Dim tâl gwasanaeth
 • Bwffe ar gael

www.ploughsa.com.


Gwasanaethau Eraill

Phil McConnell - Bagpiper

Phil McConnell – Chwaraewr Pibgod

07801 473127

bagpiper-northwest.com


Ed The Uilleann (illun) Pibydd

Ed The Uilleann (illun) Pibydd

Ffôn: 07731 311599

E-bost: edtheuilleannpiper@gmail.com.

Gwefan: www.edtheuilleannpiper.tk.

Hefyd wedi’i restru ar: