Coffaoliaeth

Cofebion

Am filoedd o flynyddoedd, mae dynolryw wedi teimlo’r angen i godi cofeb i nodi’r teimlad o golled, cariad a pharch tuag at aelod o’r teulu neu ffrind. Mae’n darparu pwynt ffocws ar gyfer anwyldeb a choffâd i ddathlu bywyd unigol annwyl iawn. Mae’n ddatganiad o beidio cael eich anghofio. Gall fod yn fynegiant o serch anfarwol a gall helpu gyda’r broses o alaru y mae pob un ohonom yn debygol o wynebu ar ryw adeg yn ein bywydau.

Ein Hamcan

Mae ystod eang o ddewis o ran cynnyrch a phris. O ganlyniad, gobeithiwn y byddwch yn gallu dod o hyd i gofeb y teimlwch sy’n briodol yn y lleoliad hwn ac am bris sy’n gweddu i chi.

Mae croeso i chi gysylltu ag aelod o staff os hoffech chi wybod unrhyw beth arall neu i drafod. Maent yno i fod o gymorth i chi.

Gwneud Trefniadau

Mae ein staff nid yn unig at eich gwasanaeth i ddewis cofeb addas, os dymunwch; ond gallant hefyd eich cynorthwyo gyda’r gwaith papur angenrheidiol, a’ch gwneud yn ymwybodol o’r amodau, telerau a rheoliadau cyffredinol. Gallant wneud hyn ar y safle, dros y ffôn, trwy e-bost, trwy anfon gwybodaeth atoch trwy’r post neu ymweld â chi yn eich cartref. Chi biau’r dewis.

Home Memorials

Some people may not want to return to the crematorium but still wish to have a fitting tribute to the memory of their loved one in the familiar surrounds of their own home and often where the memories of that person are felt the strongest.

Mae gan nifer o’r dewisiadau isod amrywiaethau y gellir eu teilwra yn ôl chwaeth bersonol. Yn ogystal, gallwn ddarparu unrhyw un o’r cynnyrch isod a threfnu eu gosod yn unrhyw ardal o’r Deyrnas Unedig mewn cyfeiriadau preifat, amlosgfeydd, mynwentydd neu mynwentydd eglwysi yn amodol i gyfyngiadau a rheoliadau lleol. Cysylltwch â ni am ddyfyniad ysgrifenedig personol.

Dynodwr Gardd a Llyn

Mae Dynodwyr Gardd a Llyn wedi eu cerfio o garreg leol neu o ddetholiad o wenithfaen o chwareli yn y Deyrnas Unedig. Mae’r garreg wedi ei thurio i wneud lle i gynnwys y lludw gyda phlât cysegriad efydd ar ei phen. Gall y rhain naill ai eistedd yn y dŵr ar lan y llyn neu ar y llwybr ger y llyn.

Garden or Lake Marker
Cerrig Coffa Traddodiadol

Mae’r garreg goffa maen hir bach yn darparu lleoliad bedd traddodiadol. Gellir teilwra ysgythriad a cherfiad cerfwedd yn unol â dymuniadau unigolyn. Mae yna ddewis o ddau fath o garreg a fydd yn cael ei osod o fewn ardal gladdu benodedig fydd yn lleoliad personol ar gyfer hyd at bedwar set o lwch amlosgedig.

Traditional Headstone
Claddu Lludw Amlosgiad

Plot teuluol ar gyfer lludw amlosgiad mewn adran gladdu naturiol ar gyfer 4 claddedigaeth gyda phrydles 10+ mlynedd adnewyddadwy mewn lleoliad nodedig GIS. Mae plac ar obelisg Barbican yn gynwysedig.

Interment of Cremated Remains
Meinciau

Mae’r fainc o bren gwneuthuredig yn 60 modfedd o hyd; fe’i cynlluniwyd i gadw ei siâp a lliw, ac nid yw halen, alga, cen na phroblemau effeithiau’r tywydd sy’n gysylltiedig â meinciau pren yn effeithio arni. Gellir rhoi hyd at dri phlac pres ar y fainc gydag ysgythriad yn cynnwys cysegriad unigol.

Benches

Gardd Rosod a Phlatiau Mario

Mae detholiad o goed a llwyni rhosod clasurol ar gael gyda phlaciau cysegriad pres a charreg i’w gosod.

Rose Garden
Gerddi Teuluol

Mae gwlâu preifat wedi eu creu’n arbennig i ddarparu lleoliad naturiol ar gyfer cofebion. Mae gerddi teuluol yn ymroddedig i un teulu ac yn caniatáu ar gyfer claddu hyd at bedwar set o ludw. Mae pob gardd wedi ei phlannu gyda chasgliad unigryw o blanhigion a gynllunnir gan ein prif arddwr i ddarparu ardal nodweddiadol, breifat i chi ymweld. Mae’r pris yn cynnwys y gladdedigaeth gyntaf a chlogfaen gwenithfaen wedi ei harysgrifio gyda 50 o lythrennau.

Family Garden Plot
Mabwysiadu Coeden

Mabwysiadu coeden rhodfa benodol ar gyfer 2 gladdedigaeth gyda phrydles adnewyddadwy 10+ mlynedd, i gynnwys plac.

Tree Adoptions
Plac Obelisg

Plac ar obelisg Barbican gyda phrydles 10+ mlynedd adnewyddadwy.

Obelisk Plaques
Plac Coffa Gardd

Placiau coffa gardd ar gyfer lludw amlosgiad claddedig, prydles 10+ mlynedd adnewyddadwy.

Garden Memorial Plaque
Ffiol Goffa

Ffiol goffa sblae gwenithfaen gyda phrydles 10+ mlynedd adnewyddadwy, i gynnwys plac. Ffiol ddwbl hefyd ar gael (yn y llun).

Memorial Vase
Memoria Sanctum

Made from granite, this high-quality sanctum can hold up to four sets of cremated remains and be positioned in the premium areas of the Memorial Park. Alternative options are available for fixing to the top of the Sanctum such as a book, scroll or heart.

Memoria Sanctum
Woodland Memorial Post

Made of natural wood this beautiful Memorial Marker blends into the manicured grounds of our Memorial Parks and can be positioned within existing flower beds or along hedgerows or borders.

Woodland Memorial Post
Llyfr Coffadwriaeth

Wedi ei leoli yn adeilad y prif gapel, mae cofnodion yn y llyfr coffadwriaeth ar gael a gellir ei weld yn ystod oriau agor arferol.

Book of Remembrance