Trustpilot
Ffoniwch 01745 530810

Gwasanaethau a Chyfleusterau sydd ar gael

Cymerwch Taith o’n Cyfleusterau

Gwasanaethau

Mae Parc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych yn cynnig:

 • Amserau gwasanaeth 1 awr (yn cynnwys cyrraedd a gadael)
 • Capel – gyda lle i 100 o seddi
 • Cyfleusterau clerigol penodol
 • Claddu traddodiadol
 • Claddu naturiol
 • Gardd goffa ar gyfer llwch amlosgedig
 • Maes parcio digonol a threfnus gyda mynediad diogel
 • Mynediad i’r anabl a dolen sain
 • Deunyddiau cyfforddus
 • Dewis o system gerddoriaeth uwch neu organ fyw
 • Gwe gamera gyda chyfleusterau ffrydio byw ar gyfer cyfeillion a theulu nad ydynt yn gallu mynychu’r gwasanaeth
 • Sgriniau teledu plasma ar gyfer cysegriad llun/moliant

Sylwer nad oes cyfyngiadau ar ac nad oes tâl ychwanegol ar gyfer amlosgiadau o’r tu allan i’r ardal.

Ni Chaniateir Cŵn

Amserau Gwasanaeth

Roedd Memoria Ltd yn arwain y blaen yn 2014 wrth gynnig y cyfnod amser un awr, wedi sylweddoli yn ogystal â bod angen cyfleusterau arbennig, roedd angen preifatrwydd a theimlad o beidio cael eich rhuthro ar gludfelt trasig. Felly, mae holl Barciau Coffa Memoria yn cynnig cyfnod o un awr er mwyn i’r teuluoedd mewn galar gael preifatrwydd o ddefnyddio’r cyfleuster eu hunain. Mae hyn yn caniatáu amser gwasanaeth o ddeugain munud, cyfnod o ddeg munud i ddiolch i ffrindiau a pherthnasau pell am fynychu a deg munud arall i adael y safle. Rydym yn credu bod hyn yn allweddol yn y broses o helpu teulu i greu gwasanaeth a fydd yn ddathliad llawn o fywyd eu hanwylyn.

O ganlyniad, gofynnwn i alarwyr sy’n mynychu gwasanaethau dilynol i barchu hyn a pheidio cyrraedd y safle tan ddeg munud cyn eu cyfnod amser penodedig. I’r diben hwn, rydym yn fwriadol yn peidio darparu ystafelloedd aros ar y safle. Fodd bynnag, mae pob un o’n safleoedd yn darparu manylion ar eu gwefannau o gaffis neu fwytai gerllaw ble gellir cael lluniaeth a ble mae cyfleusterau toiledau ar gael. Mae hyn yn caniatáu i’r teulu sy’n mynychu’r gwasanaeth presennol i allu gadael y capel mewn preifatrwydd, yn hytrach na wynebu torf o wynebau anghyfarwydd fel sy’n aml yn digwydd mewn amlosgfeydd eraill. Cliciwch yma am wybodaeth am gaffis neu fwytai lleol.

Cyfleusterau

Mae natur integredig darpariaeth y parc coffa yn galluogi Parc Coffa Sir Ddinbych i ddarparu gwell seilwaith nag y byddai’n fforddiadwy mewn mynwent yn unig, gan gynnwys:

 • Mynediad diogel i ac o’r briffordd
 • Capel cynnes a chyfforddus
 • Maes parcio helaeth
 • Cyfleusterau toiledau

Ceisiadau Cerddoriaeth

Rydym yn defnyddio System Gerddoriaeth Wesley i ddarparu detholiad eang o ganeuon a cherddoriaeth boblogaidd a chlasurol. Mae nifer o’r dewisiadau hyn nawr eisoes ar gael yn ein llyfrgell gerddoriaeth yn yr Amlosgfa, ac mae’r cynnwys ar gael i’w gweld ar wefan Wesley Media.

Wedi agor:

 1. Dewiswch “Music Library”
 2. Yna dewis naill ai “Client General Libraries” ar gyfer recordiadau cerddoriaeth boblogaidd, neu “Client Hymn Libraries” ar gyfer ein casgliad cerddoriaeth addoli,
 3. Yna dewiswch “Denbighshire Park and Crematorium” o’r gwymplen a dewis “Search”
 4. Yna rhowch y teitl ac/neu artist i wirio beth sydd ar gael yn ein llyfrgell trwy glicio ar “Search” (mae clicio ar “View All” yn arddangos y llyfrgell gyflawn, heb hidlo)

Os nad oes gennym y gerddoriaeth yr hoffech ddefnyddio, rhaid trefnu hyn o flaen llaw i’r gwasanaeth, gyda’ch trefnwr angladdau.

Ewch i wefan Wesley Media

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwn hefyd ddarparu recordiad o’r gwasanaeth cyfan ar CD, neu gyda delweddau ar ddisg DVD.

Gallwn hefyd ddarparu gwe-gast byw o’r gwasanaeth sy’n galluogi’r rhai nad ydynt yn gallu mynychu’n bersonol oherwydd pellter neu salwch i weld y gwasanaeth ar y rhyngrwyd.