Trustpilot
Ffoniwch 01745 530810

Cofebion Cartref

Am filoedd o flynyddoedd mae dynolryw wedi teimlo’r angen i ddefnyddio cofebion i ddynodi’r ymdeimlad o golled, cariad a pharch a deimlir at ffrind neu aelod o’r teulu. Mae’n rhoi canolbwynt o hoffter a choffadwriaeth fel dathliad o fywyd unigolyn annwyl iawn. Datganiad ydyw o beidio ag anghofio a neges bersonol o gariad di-baid. Gall helpu yn y broses alaru yr ydym oll yn debygol o fynd drwyddi ar ryw adeg yn ein bywydau.
Efallai na fydd rhai pobl am ddychwelyd i’r amlosgfa ond maent yn awyddus i gael teyrnged addas er cof am eu hanwyliaid yn yr hyn sy’n gyfarwydd iddynt yn eu cartref eu hunain ac yn aml le fydd atgofion o’r unigolyn hwnnw yn cael eu teimlo’n gryfach.
Edrychwch ar ein hystod brydferth o gofebion sy’n cynnig rhywbeth i bawb. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich dewis, ffoniwch 01745 530810 neu anfonwch e-bost atom ar Memoria@denbighshirememorial.co.uk a bydd un o’n tîm arbenigol yn gallu cynnig cyngor a chymryd eich archeb.

Llyfrau Cof Memoria

Wedi’u creu o’r deunyddiau mwyaf cain a’u gorffen i’r safon uchaf, bydd ein Llyfrau Cof yn cael eu trysori gan deulu a ffrindiau am flynyddoedd lawer. Dewiswch o glawr meddal A5 neu glawr caled moethus A4 (llun). Mae gan y ddau opsiwn dudalennau cwbl addasadwy drwyddi draw ac mae ein templedi ‘syml i’w defnyddio’ yn caniatáu i chi lusgo a gollwng delwedd, neu gylchdroi a newid ei faint fel y bo angen. Mae’r gallu i ychwanegu testun, teitlau neu ddyddiadau ar bob tudalen yn atgyfnerthu’r atgofion am rywun annwyl. Ar gyfer y Llyfr Cof o’r ansawdd uchaf, rydym yn defnyddio papur fflat lleyg premiwm arbenigol.

Prisiau o: £9.95

Create your book here

Soft and Hardback Memory Books

Coeden Goffa Cartref Memoria

Y rheswm mae pobl yn gwasgaru llwch yw dychwelyd yr hyn a grëwyd gan natur, i fyd natur. Mae rhywbeth cariadus yn perthyn i’r syniad o wasgaru llwch dros y môr, ar gwrs golff neu hyd yn oed o gwmpas gwaelod hoff goeden neu lwyn. Y syniad yw cyflawni dymuniad terfynol a chwblhau taith drwy wasgaru llwch mewn hoff leoliad.

Fodd bynnag, mae gweddillion sydd wedi’u hamlosgi yn wenwynig i blanhigion pan fydd y llwch wedi’i wasgaru neu wedi’i gladdu ganddynt eu hunain neu mewn wrn bioddiraddadwy. Unwaith bydd y llwch yn y ddaear, bydd yn “clystyru” ac yn dod yn fàs solet o greigiau hallt, sy’n tirio neu’n lladd gwreiddiau planhigion pan ddônt i gysylltiad.

Rydym wedi gweithio gydag arbenigwyr i fynd i’r afael â’r broblem hon ac wedi datblygu ystod o gofebion sydd wedi’u dylunio ar gyfer eich cartref. Maent yn cyfuno gweddillion amlosgi gyda deunydd organig cyfoethog a bacteria microbaidd sy’n hanfodol ar gyfer bywyd iach mewn planhigion. Dewiswch y goeden rydych chi ei heisiau a byddwn ni’n trefnu iddi gael ei danfon i’ch cartref gyda’r gymhareb berffaith o’r cyfansoddyn organig, unigryw hwn, sy’n sicrhau bod y goeden neu’r llwyni rydych chi’n eu plannu er cof am eich anwyliaid yn cael y cyfle gorau posibl i ffynnu yn gofeb iach ac addas iddynt.

Prisiau o: £350

Ffoniwch 01745 530810 Enquire by E-mail

Garden Tree

Celf Coffa Memoria

Rydym yn creu darnau ysblennydd ac unigryw o Emwaith Amlosgi a Chofiannau Celf Gwydr Amlosgi sy’n fodern, yn glasurol ac yn llawn cysur.

Prisiau o: £125

Cliciwch ar y botwm isod i weld ein hystod lawn o eitemau.


Teyrnged Weledol Memoria

Rydym yn gweithio gyda’n cleientiaid i greu teyrngedau gweledol cofiadwy o’ch dewis eich hun o gerddoriaeth, ffotograffau a fideos i greu atgofion parhaol o rywun annwyl sydd mor bersonol ag y gall fod. Mae ein tîm yn arbenigwyr ar greu straeon o’ch atgofion, ac unwaith bydd eich cerddoriaeth a’ch delweddau yn cael eu huwchlwytho, byddwn yn gwneud yn siŵr bod popeth yn cael ei saernïo i greu teyrnged o ansawdd uchel sydd wedi’i hamseru’n berffaith. Bydd y deyrnged weledol yna’n cael ei arbed ar ffon gof ac yn dod mewn bocs cyflwyno hardd i chi ei gadw a’i fwynhau am oes.

Prisiau o: £79

Ffoniwch 01745 530810 Enquire by E-mail


Yrnau a Chofroddion Memoria

Mae gennym ni bartneriaeth gyda Forever Urns er mwyn cynnig ystod eang o yrnau llwch o dros ddeg gwlad o amgylch y byd. Rydym wedi chwilio am grefftwyr medrus sy’n creu cynhyrchion prydferth o ddeunyddiau lleol, naturiol ac sydd wedi ymweld â’r rhan fwyaf o’r gweithdai i sicrhau eu bod yn foesegol gadarn. Porwch drwy ein llyfryn ar-lein i ddewis yr eitem berffaith i chi.

Prisiau o: £19.95

Ffoniwch 01745 530810 Enquire by E-mail


Cadwyn o Alawon Memoria

Set gyflawn o’r cyfansoddiadau piano a chwaraewyd yn y Capel cyn gwasanaeth ac yn aml bydd teuluoedd yn gofyn am gael eu recordiad eu hunain o ganlyniad. Mae’r traciau yn cael eu harbed ar ffon gof ac yn dod mewn bocs cyflwyno hardd i chi ei gadw a’i fwynhau am oes.

Pris: £15

Ffoniwch 01745 530810 Enquire by E-mail